Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

O obchodní podmínky stanovené pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.zverimarket.cz, jehož provozovatelem je fyzická osoba David Čech, IČ 67876579,  (podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku u Ministerstva průmyslu a obchodu zn. 340501-60583-00). Tyto podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je v tomto případě provozovatel internetového obchodu, zákazníkem je fyzická či právnická osoba nakupující prostřednictvím internetového obchodu www.zverimarket.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

Upřesnění pojmů

Spotřebitelská smlouva - je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající - je provozovatel internetového obchodu www.zverimarket.cz, kterým je podnikatel - fyzická osoba David Čech, IČ 67876579, DIČ CZ 7711042108 se sídlem Letkov 70, 32600 Plzeň

Zákazník/kupující
- zákazníkem internetového obchodu www.zverimarket.cz je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující, jenž je zároveň spotřebitelem
- je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání či další obchodování s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel
- je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem dalšího podnikání s těmito výrobky nebo službami či za účelem jejich dalšího prodeje. Kupující, který není zároveň spotřebitelem je povinen se řídit obchodními podmínkami pouze v rozsahu, který se netýká spotřebitele. Veškeré smluvní vztahy se v tomto případě řídí obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva
- kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena následujícím způsobem:
Prodávající nabízí pomocí internetového obchodu výrobky a služby za smluvní ceny a za blíže stanovených podmínek. Kupující v případě zájmu o tyto výrobky či služby učiní pomocí internetu objednávku, která je zároveň návrhem kupní smlouvy. Tato objednávka je zároveň souhlasem s kupní cenou i stanovenými podmínkami a to včetně těchto obchodních podmínek. Vlastní kupní smlouva je uzavřena momentem, kdy kupující obdrží potvrzení přijetí objednávky ze strany prodávajícího. Tímto momentem vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

Platnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky platí po dobu jejich zveřejnění na webových stránkách www.zverimarket.cz, Provozovatel internetového obchodu www.zverimarket.cz si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit. Platná verze obchodních podmínek je vždy zveřejněna prostřednictvím internetových stránek www.zverimarket.cz

Dodací podmínky - dodání zboží

Dodavatel - prodávající se zavazuje dodat v co možná nejkratším termínu zboží a služby objednané kupujícím - odběratelem v co možná nejkratším termínu dle dostupnosti zboží, skladových zásob prodávajícího a způsobu doručení zboží. Obvykle do deseti dnů od potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Prodávající bude kupujícího v takovém případě informovat a to dle svého uvážení ( telefonicky, písemně, emailem). V případě že bude doba mezi potvrzením objednávky prodávajícím a zasláním objednaného zboží kupujícímu ( předání dopravci dle způsobu dopravy stanoveného kupní smlouvou), nebo vyzváním kupujícího k osobnímu odběru na prodejně (pokud tak bylo dohodnuto v kupní smlouvě) přesahovat třicet pracovních dnů, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje předání předmětu zákazníkem zvolenému přepravci. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu viz. Způsoby dopravy zboží.

V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží a služby z důvodů ležících na jeho straně a to včetně nepřítomnosti svojí či nepřítomnosti osoby, která byla k převzetí zboží kupujícím zplnomocněna nebo není schopen uhradit kupní cenu, nese kupující náklady spojené s dodáním objednaného zboží v plné výši. Prodávající má právo se v takovém případě domáhat zaplacení nákladů za dopravu, balné či manipulačních poplatků na kupujícím. A to i v případě že nedošlo k naplnění kupní smlouvy z důvodů na straně kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na rozdělení dodávky zboží z jedné objednávky kupujícího na více dodávek, dle svého uvážení s tím, že kupujícímu budou účtovány náklady expedice pouze u první dodávky zboží dle ujednání ve spotřebitelské či kupní smlouvě. Náklady spojené s dopravou zbývající části objednaného zboží nese prodávající.

Způsoby úhrady plateb za zboží a služby

Prodávající nabízí pomocí internetového obchodu www.zverimarket.cz zboží a služby za smluvní ceny. Ceny za zboží a služby jsou stanoveny v Kč. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny za zboží a služby do okamžiku potvrzení objednávky kupujícího. Od okamžiku uzavření kupní smlouvy nemá prodávající bez souhlasu kupujícího právo měnit kupní cenu. V případě, že by došlo v době mezi objednávkou a převzetím zboží ke změně kupní ceny nebo změně obchodních podmínek , má právo kupující dodávku zboží odmítnout.

Způsoby plateb za zboží a služby

 • platba v hotovosti při osobním vyzvednutí na prodejně Zoomarket Čech, Masarykova 23, 312 00
 • platba platebními kartami VISA, VISA elektron, Maestro a Mastercard při osobním vyzvednutí na prodejně Zoomarket Čech, Masarykova 23, 312 00
 • platba předem, před převzetím zboží, na účet číslo 5064970287/0100 vedeného u Komerční banky
 • platba dobírkou

 

Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího - kupující má právo odstoupit od objednávky před uplynutím ochranné časové lhůty, která je zákonem stanovena na dobu 14 dní od převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy v ochranné lhůtě je kupující povinen postupovat dle následujících pravidel:

1. odešlete na adresu prodávajícího text: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne:.........číslo objednávky...........a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte, prosím, číslo účtu)." Datum a podpis. 

2. zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na adresu prodávajícího,  nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. V případě nesplnění některé z těchto podmínek ze strany kupujícího, nebude prodávajícím akceptováno jednostranné odstoupení od kupní smlouvy do doby než budou tyto podmínky splněny.

Prodávající nepřevezme předmět plnění, který byl prodávajícímu zaslán zpět z důvodu odstoupení od kupní smlouvy na dobírku.


Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Odstoupení od kupní smlouvy v ochranné lhůtě nelze uplatnit na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to zpravidla do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 14dnů od doručení odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je odesláno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v jehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebude akceptováno odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Za odstoupení od smlouvy se nepovažuje nevyzvednutí nebo odmítnutí zásilky.


Nevyzvednutí zásilky v úložní době nebo její odmítnutí z důvodu neležících na straně prodávajícího, je považováno za hrubé porušení smlouvy ze strany kupujícího a prodávající si vyhrazuje právo účtovat náklady spojené s expedicí zásilky. O průběhu zpracovávání a expedici objednávky je kupující informován emailem. Veškeré argumentace a odůvodnění nepřevzetí či odmítnutí zásilky (např. neobdržení výzvy od doručovatele, neobjednání zboží) je považováno za čistě účelové. Spotřebitel má právo do 7 dnů aktivně požádat o opětovné zaslání objednaného zboží. V takovém případě nebude smluvní pokuta účtována.

Pokud kupující nepožádá do 7 dnů o opětovné zaslání objednaného zboží nebo zaslání odmítne, bude mu vystavena faktura na náklady spojené s expedicí zásilky včetně smluvní pokuty. V případě neuhrazení faktury bude pohledávka vymáhána právní cestou.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající má právo jednostranně odstoupit od spotřebitelské či kupní smlouvy a zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
 • přiměřeným snížením kupní ceny
 • náhradním dodáním zboží
 • odstoupením od smlouvy


Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.

Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou)

Kupující je povinen před převzetím předmětu plnění od dopravce zkontrolovat zda zásilka nejeví známky poškození či poškození obalu zásilky. V případě že shledá zásilku jako poškozenou či je porušen obal zásilky má právo zásilku od dopravce nepřevzít. V takovém případě musí neprodleně informovat dodavatele a to písemně na adresu uvedenou v kontaktu nebo emailem. V případě že se prokáže poškození zásilky dopravcem, bude zásilka znovu odeslána kupujícímu na náklady prodávajícího.

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží a že tak souhlasil s vnější bezvadností doručené zásilky, která je předpokladem nepoškození vlastního zboží při přepravě.

Záruční práva

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží, v případě, že zboží nelze vyměnit má právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy


Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Oprávněnost reklamace posuzuje prodávající, který má právo rozhodnout o způsobu odstranění závad (oprava či výměna zboží, navrácení kupní ceny)

Příspěvek na likvidaci elektrozařízení

Provozovatel internetového obchodu www.zverimarket.cz prohlašuje, že všechny prodejní ceny internetového obchodu www.zverimarket.cz, za zboží patřící do skupiny elektrických a elektronických zařízení již obsahují příspěvek na likvidaci historického elektrozařízení.

Novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ukládá všem výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů povinnost finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků, tzv. historického odpadu, financována.

Z novely vyplývají povinnosti pro výrobce a prodejce elektrospotřebičů, které se dále v konečném důsledku dotknou také konečných spotřebitelů. Novela zákona o odpadech se týká elektrických a elektronických zařízení.

Použitá elektrozařízení zakoupená prostřednictvím internetového obchodu www.zverimarket.cz lze odevzdat osobně k likvidaci na adrese provozovatele uvedené v kontaktech, nebo je odevzdat na místa určená pro zpětný odběr použitých elektrozařízení

Místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, nebo na stránkách jednotlivých měst a obcí dle bydliště odběratele.

 

Informace pro spotřebitele

V případě, že se nepodaří Váš spor vyčešit s prodávajícím přímo, máte možnost kromě podání žaloby k příslušnému soudu využíttaké proces pro mimosoudní řešení sporů v rámci ČOI (tzv. ADR).

Spotřebitelský spor může být řešen prostřednidtvím oddělení ADR, Česká obchodní inspekce, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský, Houškova 661/33, 32600 Plzeň, www.coi.cz

Telefon:+420377323596

Email:pm_coi@coi.cz

IS DS: ytqdz5f

Subjekt mimosoudního řešení spotřebyielských sporů.

Bližší informace naleznete na internetové stránce www.adr.coi.cz

Na webové adrese https://adr.coi.cz najdete elektronický formulář.

 

DOPRAVA ZDARMA

Jakoukoliv vaši objednávku přesahující částku 2.000,- Kč vám doručíme v Plzni zcela zdarma. V objednávce stačí označit ,, naší dopravou,, termín dodávky dohodneme telefonicky.

 

Nenašli jste u nás?

Nenašli jste v našem sortimentu, co jste hledali? Nakupujete jinde nebo za lepší cenu?

Kontaktujte nás a my se pokusíme vámi požadované zboží zajistit přímo pro vás! info@zverimarket.cz . Plzeňáci, využijte naší akce ,,DOPRAVA PO PLZNI ZDARMA,, 

INFORMACE

!! Pozor !! změna při účtování ceny balíků Českou poštou podle velikosti:

do 35cm....129,- Kč

do 50cm....159,- Kč

do 100cm....209,- Kč

do 240cm....359,- Kč

Příplatek "Křehké"...50,- Kč

Příplatek"Nestandart"..20,-Kč

Příplatek "Dobírka" 57,- Kč

Kontakt

Zverimarket.cz

Tel.:
+420 377 473 700
E-mail:
info@zverimarket.cz

Kompletní kontakty

Vyhledávání

Nákupní košík

Váš nákupní košík je zatím prázdný.

Přihlášení uživatele

Akvariiní komplet 54 l

Dlouhodobě bezkonkurenčně nejlevnější cena na internetu, akvarijní komplet  54 litrů. najdete v sekci akaristika/ akce

 

 akvárium1

Rychlá navigace

↑ nahoru